MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 

Názov ryby

Latinský názov

Doba hájenia

Lovná miera

Lososovité (Salmonidae)

01

hlavátka podunajská

Hucho hucho

1.1 - 31.10

70 cm

02

pstruh potočný

Salmo trutta m. fario

1.9 - 15.4

25 cm

03

pstruh dúhový

Oncorhynchus mykiss

1.1 - 15.4

25cm

04

pstruh jazerný

Salmo trutta m.lacustris

1.9 - 15.4

45cm

05

sivoň potočný

Salvelinus fontinalis

1.1 - 15.4

25 cm

06

sih maréna

Coregonus maraena

1.9 - 31.12

25 cm

07

sih peleď

Coregonus peled

1.9 - 31.12

25 cm


Lipňovité (Thymallidae)

08

lipeň tymiánový

Thymallus thymallus

1.1 - 31.5

27cm


Šťukovité (Esocidae)

09

šťuka severná

Esox lucius

1.1 - 15.6

60 cm


Ostriežovité (Percidae)

10

ostriež zelenkavý

Perca fluviatilis

nehájená

nemá lovnú mieru

11

zubáč veľkoústy

Stizostedion lucioperca

15.3 - 15.6

50cm

12

zubáč volžský

Stizostedion volgensis

15.3 - 15.6

35 cm

13

kolok veľký

Zingel zingel

celoročne


14

kolok vretenovitý

Zingel streber

celoročne


15

hrebenačka fŕkaná

Gymnocephalus cernuus

nehájená

nemá lovnú mieru

16

hrebenačka pásavá

Gymnocephalus schraetser

celoročne


17

hrebenačka vysoká

Gymnocephalus baloni

celoročneKaprovité (Cyprinidae)

18

kapor rybničný

Cyprinus carpio

15.3 - 15.5

45 cm

19

karas striebristý

Carassius auratus

nehájená

nemá lovnú mieru

20

karas zlatistý

Carassius carassius

celoročne


21

lieň sliznatý

Tinca tinca

15.3 - 31.5

25 cm

22

amur biely

Ctenopharyngodon idella

nehájená

60 cm

23

boleň dravý

Aspius aspius

15.3 - 31.5

40 cm

24

tolstolobik biely

Hypophthalmichthys molitrix

nehájená

45 cm

25

tolstolobik pestrý

Hypophthalmichthys nobilis

nehájená

45 cm

26

podustva severná

Chondrostoma nasus

15.3 - 31.5

30cm

27

nosáľ sťahovavý

Vimba vimba

15.3 - 31.5

25 cm

28

mrena severná

Barbus barbus

15.3 - 15.6

40 cm

29

mrena škvrnitá

Barbus petenyi

15.3 - 31.5

25cm

30

pleskáč vysoký

Abramis brama

15.3 - 31.5

30 cm

31

pleskáč siný

Abramis ballerus

15.3 - 31.5

20 cm

32

pleskáč tuponosý

Abramis sapa

15.3 - 31.5

20 cm

33

pleskáč zelenkavý

Abramis bjoerkna

nehájená

nemá lovnú mieru

34

červenica ostrobruchá

Scardinius erythrophthalmus

nehájená

nemá lovnú mieru

35

plotica červenooká

Rutilus rutilus

nehájená

nemá lovnú mieru

36

plotica lesklá

Rutilus pigus

celoročne


37

plotica perleťová

Rutilus meidingeri

celoročne


38

jalec hlavatý

Leuciscus cephalus

nehájená

20 cm

39

jalec maloústy

Leuciscus leuciscus

15.3 - 31.5

20 cm

40

jalec tmavý

Leuciscus idus

15.3 - 31.5

20 cm

41

ovsienka striebristá

Leucaspius delineatus

nehájená

nemá lovnú mieru

42

belička európska

Alburnus alburnus

nehájená

nemá lovnú mieru

43

ploska pásavá

Alburnoides bipunctatus

celoročne


44

čerebľa pestrá

Phoxinus phoxinus

nehájená

nemá lovnú mieru

45

šabľa krivočiara

Pelecus cultratus

celoročne


46

lopatka dúhová

Rhodeus amarus

celoročne


47

hrúz bieloplutvý

Gobio albipinnatus

nehájená

nemá lovnú mieru

48

hrúz fúzatý

Gobio uranoscopus

celoročne


49

hrúz Kesslerov

Gobio kessleri

celoročne


50

hrúz škvrnitý

Gobio gobio

nehájená

nemá lovnú mieru

51

hrúzovec sieťovaný

Pseudorasbora parva

nehájená

nemá lovnú mieru


Sumcovité (Siluridae)

52

sumec veľký

Silurus glanis

15.3 - 15.6

70 cm


Sumčekovité (Ictaluridae)

53

sumček hnedý

Ameiurus nebulosus

nehájená

nemá lovnú mieru

54

sumček čierny

Ameiurus melas

nehájená

nemá lovnú mieru


Úhory (Anguilliformes)

55

úhor európsky

Anguilla anguilla

1.9 - 30.11

45 cm


Treskovité (Gadiformes)

56

mieň sladkovodný

Lota lota

1.1 - 15.3

35 cm


Jesetery (Acipenseriformes)

57

jeseter malý

Acipenser ruthenus

15.3 - 31.5

45 cm

58

jeseter ruský

Acipenser gueldenstaedtii

celoročneHlaváčovité (Cottidae)

59

hlaváč bieloplutvý

Cottus gobio

15.3 - 31.5

nemá lovnú mieru

60

hlaváč pásoplutvý

Cottus poecilopus

15.3 - 31.5

nemá lovnú mieru


Býčkovité (Gobiidae)

61

býčko čiernoústy

Neogobius melanostomus

nehájená

nemá lovnú mieru

62

býčko hlavatý

Neogobius kessleri

nehájená

nemá lovnú mieru

63

býčko nahotemenný

Neogobius gymnotrachelus

nehájená

nemá lovnú mieru

64

býčko piesočný

Neogobius fluviatilis

nehájená

nemá lovnú mieru

65

býčko rúrkonosý

Proterorhinus marmoratus

celoročne


66

býčkovec amurský

Perccottus glenii

nehájená

nemá lovnú mieru


Pĺžovité (Cobitidae)

67

čík európsky

Misgurnus fossilis

celoročne


68

slíž severný

Noemacheilus barbatulus

nehájená

nemá lovnú mieru

69

pĺž severný

Cobitis taenia

celoročne


70

pĺž vrchovský

Sabanejewia balcanica

celoročnePichľavkovité (Gasterosteidae)

71

pichľavka siná

Gasterosteus aculeatus

nehájená

nemá lovnú mieru


Ostračovité (Centrarchidae)

72

ostračka veľkoústa

Micropterus salmoides

nehájená

nemá lovnú mieru

73

slnečnica pestrá

Lepomis gibbosus

nehájená

nemá lovnú mieru


Blatniakovité (Umbridae)

74

blatniak tmavý

Umbra krameri

celoročne

Atlas rýb požičaný zo stránky http://www.rybar.cadcan.sk/index.php?id=atlas/atlas