MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


                                               

Organizačné pokyny 2021


Výročná členská schôdza:        17. 04. 2021 v kultúrnom dome Hurbanove, Námestie Konkolyho o 9:00

                                       (je potrebné doniesť so sebou platný členský preukaz)


Termíny brigád:


Jarná brigáda: 10.04.2021, 24.04.2021

Jesenná brigáda: 18.09.2021, 25.09.2021 - Hurbanovo


27.11.2020 – Martovce – INFO: 0905605795


Na brigády prosím doniesť so sebou náradia (sekera, píla, mačeta, gumené rukavice).

Brigády budú trvať od 8:00 hod. do 13:00 hod.. 

Zraz je vždy pred rybárskym domom.

Účasť bude potvrdená do členského preukazu (doniesť so sebou).Rybárske preteky:


1. mája 2021                pre dospelých a mládež od 7:00 - 11:00 - verejné preteky

1. mája 2021                - pre deti od 13:00 - 16:00 - verejné preteky

8. mája 2021                    - pre výbor a RS


Držiteľ povolenia odovzdá "Prehľad o úlovkoch" do 15. januára nasledujúceho roka. 

V prípade nedodržania termínu platí príspevok na zarybnenie vo výške vo výške 20 €. 

Ak vznikne rybárovi záväzok a rybár odmietne záväzok uhradiť - nebude mu vydané povolenie na rybolov (neodpracovaná

brigáda 20,00 € - príspevok na zarybnenie, na výkup pozemkov 5,00 €, neodovzdaný prehľad o úlovkoch 20,00 € - príspevok na zarybnenie, nevyplnený celoročný sumár úlovkov 5,00 € - príspevok na zarybnenie). Každý člen, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený základnou organizáciu najneskôr do 31. marca bežného roka. V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t.j. do 31. marca bežného roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Toto sa nevzťahuje na novo prijatých členov.


Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý.


Pre rok 2020 zostávajú v platnosti zvýšené lovné miery, ktoré platia pre obdobie 2018-2020. Pre revír 2-3500-1-1 ŠTR Konkol je stanovená horná miera kapra 70 cm. Na daný revír je stanovená povinná rybárska podložka.


       Upozorňujeme rybárov, že od 1.1.2019 je platný nový zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška k tomu a Stanovy SRZ, ktoré každý rybár obdrží pri zaplatení povolenia na rybolov.
dospelí

mládež

deti

Zápisné

100,00 €

10,00 €

4,00 €

Prestup z inej organizácie

50,00 €

 0,00 €

 0,00 €


Hosťovacie povolenia možno zakúpiť: v kancelárii MO-SRZ Kostolná 24, Hurbanovo (v úradných hodinách)dospelí a mládež

deti

denné

10,00 €


týždenné

40,00 €

5,00 €

ročné

 80,00 €
POZOR!


Je zakázané zakladanie ohňa mimo vyznačených ohnísk, stavanie prístreškov a búd z fólie.

Rybár je povinný udržiavať čistotu a je zodpovedný za stav lovného miesta. 

Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie ustanovení bodu 2 § 6 Stanov rybárskeho zväzu . Pri zistení nedostatkov

bude voči členovi zavedené disciplinárne konanie. 


Zákaz vjadzu motorových vozidiel na polostrovy - revír ŠTR Bohatá (veľké)

ŠTR Bohatá (malá CHAP) zákaz vjazdu - doržiavať dopravné značenie.

Doporučená výbava (revír ŠTR Bohatá malé): dezinfekčný sprayPovolenky sa vydávajú v kancelárii MO SRZ nasledovne:


Pondelok: od 04. januára do 30. júna 8.00-12.00  13:00-16:30  od 01. júla do 31. decembra 13:00-15:00

Streda:                                    8.00-12.00  13:00-16:30

Piatok:                                           8:00-12:00  13:00-15:00


Miestna organizácia - Slovenský rybársky zväz, Kostolná 24, 94701 Hurbanovo


0918 259 755 - kancelária MO SRZ

0905 749 759 - vedúci "Rybárskej stráže"

0907 490 243 - hospodár 

email: srzhurbanovo@zoznam.sk

www.srzhurbanovo.sk