MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Návrh na uznesenie

vychádzajúc z prednesených správ v diskusných príspevkov výročnej členskej schôdze zo dňa 20. februára 20161/ Berie na vedomie:


- Správu o činnosti výboru za rok 2015

- Správu o hospodárení organizácie za rok 2015

- Správu Kontrolnej komisie za rok 2015

                   

2/ Ukladá výboru:


- Dodržanie rozpočtu organizácie na rok 2016

- Dodržanie finančnej stability organizácie

- Zakúpenie násad v hodnote 10.000 eur


3/ Schvaľuje:


- Plán rozpočtu na rok 2016

- Kandidáta na Mimoriadny snem Tibora Ballu a náhradníka Ľudovíta Migleca

- 5,00 eur na výkup pozemkov v roku 2017

- 20,00 eur za neopracovanú brigádu od roku 2017