MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Milí naši členovia, rybári, priatelia,


aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a "neprepadne" tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, v oblasti podpory športu detí a mládeže...

Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.

Postup krokov v prípade darovania 2 % našej organizácii sa mierne líši podľa toho, či ich chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:


Akým ste typom daňovníka?


1.        fyzická osoba - zamestnanec - postup uvedený ďalej

2.        fyzická osoba, ktorá si podáva sama daňové priznanie - Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane je súčasťou tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb 

3.        právnická osoba (PO)- Vyhlásenie o poukázaní 1,5 % dane je súčasťou tlačiva Daňové priznanieprávnických osôb (Suma zodpovedajúca podielu 1,5 % zaplatenej dane pre PO nemôže byť nižšia ako 8,30€)


Ako poukázať 2 % z dane MO SRZ Hurbanovo? 


1. ZAMESTNANEC:


1.Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

 b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

4.Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019, t.j. MO SRZ Hurbanovo

5.Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

6.Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

8.***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

9.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Poznámky:

 •Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

 •Do kolónky ROK sa píše 2019

 •Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 •Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 •IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.


Identifikačné údaje prijímateľa: 


Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Hurbanovo

Sídlo:

Kostolná 24, 947 01 Hurbanovo

Právna forma:

občianske združenie

IČO:

001782090401


POZOR! 

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať daňovému úradu zamestnávateľa najneskôr do 30. apríla 2014.


Prílohy k stiahnutiu:1. V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane


2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti2. Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie v roku 2020: 


1.Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane (t.j. MO SRZ Hurbanovo), minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.

2.Vypočítajte si:

 a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

 b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

3.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

4.Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5.***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6.Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Poznámky:

 •Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

 •Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 •Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2013. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

 •IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

 •Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu


Identifikačné údaje prijímateľa: 


Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Hurbanovo

Sídlo:

Kostolná 24, 947 01 Hurbanovo

Právna forma:

občianske združenie

IČO:

0017820904013. Právnická osoba: 


1.Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2019 - t.j. MO SRZ Hurbanovo) Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

 2.Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.


POZOR:


a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.


b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.


 •V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 •Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

 •Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.


3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Poznámky:

 •Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 •Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

 •IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.


Identifikačné údaje prijímateľa: 


Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Hurbanovo

Sídlo:

Kostolná 24, 947 01 Hurbanovo

Právna forma:

občianske združenie

IČO:

001782090401