MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 

Z á p i s n i c a

z Výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 16.februára 2013.P r í t o m n í:   podľa prezenčnej listiny


P r o g r a m:  1/  Zahájenie

                         2/  Voľba komisií (mandátová, návrhová)

                         3/  Správa o činnosti výboru za rok 2012

                         4/  Správa o hospodárení organizácie za rok 2012

                         5/  Návrh rozpočtu na rok 2013 

                         6/  Správa Kontrolnej komisie

                         7/  Diskusia

                         8/  Správa mandátovej komisie

                         9/  Návrh na uznesenie

                       10/  Záver                      Výročnú členskú schôdzu zahájil podpredseda Gabriel Keszeg. Privítal prítomných rybárov a pozvaných hostí - prezidentku RADY SRZ Ing. Janoušovou Magdalénu, primátorku mesta JUDr. Zemkovú Margitu a zástupcu mesta Hurbanovo Ing. Lovásza Karola. 

                     Pretože sa nedostavila nadpolovičná väčšina  pozvaných členov, muselo sa pristúpiť k hlasovaniu o uznášania schopnosti dnešnej schôdze. Dvaja členovia boli proti konaniu dnešnej schôdze, jeden člen sa zdržal, ostatní boli za konanie. Podpredseda vyzval prítomných, aby povstali a minutou ticha si uctili pamiatku tých rybárov, ktorí minulý rok opustili naše rady. Nasledovalo schválenie dnešného programu. Program bol prijatý. Nasledovala voľba komisií. Navrhnutí členovia návrhovej komisie sú Ľudovít Miglec, Loučka Radko a Szabó Róbert. Komisia bola schválená. Do mandátovej komisie sú navrhnutí Ing. Seifert Norbert, Volf Tomáš , Szeifert Štefan. Zloženie tejto komisie bolo taktiež schválené. 

                     Podpredseda vyzval predsedu organizácie Tibora Ballu, aby predniesol správu o činnosti výboru za rok 2012. Správa je priložená.

                     Správu o hospodárení organizácie za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 predniesla účtovníčka Szeteiová Jiřina. Správa aj návrh sú priložené.

                    Ďalší bod dnešnej schôdze je správa Kontrolnej komisie , ktorú predložil predseda Pollák Zolltán. Správa je priložená.

                    Nasledovala diskusia. Ako prvý sa prihlásil hlavný hospodár organizácie Kondelčík Štefan.

Vo svojom príspevku hovoril o minuloročnom zarybňovaní, ako aj o úlovkoch v r.2012.  V minulom roku bolo zakúpené 6 040 kg K2,3, 50 000 ks kapra rýchleného a 3 000 ks šťuky rýchlenej. Hospodárske

stredisko RADY  nám zdarma dodalo 10 000 ks šťuky rýchlenej a 50 000 ks kapra rýchleného. Hodnota nakúpených násad je 15.796,96 €.  Vody sa zarybňovali podľa zarybňovacieho plánu. Násady boli dodané firmami FISH Market a.s. Třeboň, Kolter a.s. Boheľov a Zúgov spol. s r.o. Nové Zámky.  

                 Úlovky našich rybárov v r.2012 na všetkých vodách SRZ - 9.898 ks tj. 11.950 kg všetkých rýb. Z toho bolo ulovené na našich vodách spolu 7.064 ks tj. 9.216 kg všetkých rýb.    

                 S účasťou na brigádach nie je spokojný. Minulý rok bola mimoriadna brigáda vo februári, keď sa kosila trstina. Bohužiaľ tento rok sa to nepodarilo, neprialo počasie. V apríli boli tri brigády, tento rok sú na apríl plánované štyri termíny. Ďalšie dva termíny sú plánované na jeseň.

                 Minulý rok sa konalo 5 pretekov. Ako prvé boli preteky pre dospelých a mládež. Bolo chytených 288 ks rýb, 5. mája boli detské preteky. Bolo chytených 68 ks rýb. Preteky pre výbor a členov RS sa konali 12.mája. Chytilo sa 40 ks rýb. Nasledovali preteky v love sumčeka čierneho. Chytilo sa 39 kg sumčekov. Posledné preteky sa konali 11. - 12.8.. Boli to preteky v love sumca veľkého. Bolo chytených 7 ks. Tento rok sa tradičné preteky pre dospelých a mládež budú konať 1.5.2013. Štartovné sa bude predávať po VČS len v kancelárii MO po 10,00 €. Ráta sa len s počtom 90 miest. Preteky na sumčeka čierneho sa tento rok konať nebudú.

                  V roku 2012 bol 2 x úhyn rýb. Prvý úhyn bol 3.7.2012 na rieke Žitava č.1 revír č.2-5600-1-1. Od ČOV Heineken po ústie Žitavy s Nitrou v dĺžke asi 4 km bol zistený úhyn rýb kaprovitých, ostriežovitých a chránený druh - čík europský. Odhadované množstvo bolo asi 200 kg. Na mieste úhynu boli prítomní Ing.Vendel OÚŽP, IŽP Bratislava, súdny znalec v oblasti rybárstva MVDr. Mészáros Juraj, zástupca pivovaru Heineken Ing. Slávik Milan, Ing.Czézinger Zsolt a Ing. Csontos Peter. Pivovar Heineken našemu zväzu  vyplatil odškodné 1.000,00 €. 

                   15.9.2013 došlo k úhynu rýb na ŠTR Vlkanovo revír č.2-2810-1-1 pre nedostatok kyslíka vo vode. Medzi uhynutými rybami boli tieto druhy - amúr, karas, šťuka a ostriežovité ryby. Šetrenie vykonal za SIŽP IŽP BA, OIOV, Doc RNDr Jozef Lanc, CSc., OIOV Bratislava.

                   Predseda Balla Tibor vyzval prítomných rybárov, ktorí majú možnosť prispieť 2 % z daní, aby tak urobili. Ubezpečil, že všetky peniaze idú len na zakúpenie násad. Všetky informácie ohľadom príspevku 2  % z daní je na našich webových stránkach. Pripomenul, že v roku 2012 prispeli aj nerybári. Ďalej vo svojom príspevku informoval o opravách v Rybárskom dome. Dom je dnes v dobrom stave. Na záver svojho vystúpenia poďakoval všetkým sponzorom.

                   S ďalším príspevkom do diskusie prispela prezidentka zväzu Ing. Janoušová Magdaléna. Je rada, že sa u nás zveľaďuje majetok rybárov. Informovala o situácii v Košiciach. Problém s účasťou na výročných členských schôdzach je pomerne častý jav. Bohužiaľ nie je problém s rybármi, ktorí sa pravidelne účastina VČS, ale s tými čo takéto akcie ignorujú. Na západnom Slovensku zarybňovanie  je v poriadku, ona sama doporučuje väčší sortiment. Čo je najväčší problém, to je evidencia návštevnosti na rybárskych revíroch. Nie každý rybár túto kolonku vyplňuje. Oceňuje, že sa zvyšuje počet rybárov, ktorí sa chodia len z relaxovať a využívajú vody "chyť a pusť". Tu treba dodržiavať šetrné zaobchádzanie s úlovkami. Tečúce vody na Slovensku sú v dobrom stave, ukazujú to úlovkové listy, kde treba rátať aj s úlovkami, ktoré nie sú vždy poctivo zapísané.

                   V ďalšom diskusnom príspevku vystúpila primátorka mesta Hurbanovo JUDr. Margita Zemková, aby pozdravila účastníkov dnešnej výročnej členskej schôdze.

                   Kiszucsan Tomáš  vystúpil s návrhom, aby úlovky kapra nad 70 cm boli vrátené späť do vody.

Na príspevok odpovedala Ing.Janoušová Magdaléna. Niektoré organizácie majú v miestnom rybolovnom poriadku uvedené, že nad 60 aj viacej sa majú ryby vracať, ale toto všetko je nad zákon. Je treba chrániť ryby inou formou,

                   Ďalší diskutujúci Ladislav Černý upozornil, že za neodovzdaný prehľad o úlovkoch, treba prispieť na zarybňovanie.

                    Ing. Vician Martin  svoju otázku smeruje na prezidentku. Chce vedieť, akou formou by sa tieto generačné ryby mali chrániť. 

                   Odpoveď znie, že sa rybári dohodnú a na niektorých revíroch sa ryby nebudú loviť (generačné ryby).  Hlavné je vymedziť si čo chceme urobiť a na všetkom sa treba dohodnúť.

                   Cingel Vladimír hovoril o tom, že rybári púšťajú veľké ryby, čo je v poriadku, ale berú všetky malé. Preto si myslí, že si naozaj musíme dobre premyslieť, čo vlastne chceme. Ďalší náš problém sú stromy, hlavne sa jedná o náletové agáty. Bolo by potrebné niektoré priestory u vody vyčistiť. Ďalšia otázka opäť smerovala k prezidentke a to konkrétne - zimovisko Komoča.

                    Odpoveď znie - zimovisko musí byť uvedené vo všetkých povoleniach. Inak neplatí.

                    Kondelčík Ladislav a Ďurčovič Karol sa taktiež vyjadrili k otázke výrubov stromov. Ing. Lovász Karol zástupca primátorky sľúbil, že sa na túto žiadosť pozrie. Hospodár Kondelčík Štefan upozornil, že výrub okolia bagrovísk  patrí SPF Nitra.

                   Posledným diskutujúcim je Ing.Seifert Norbert taktiež poďakoval za príspevok - 2 % z daní. Upozornil na informácie, ktoré rybári môžu získať na našich webových stránkach. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v ďalších rokoch.

                   Pretože sa ďalší do diskusie nikto neprihlásil, podpredseda Gabriel Keszeg vyzval predsedu mandátovej komisie, aby prečítal svoju správu. Prítomných bolo 143 členov, 19 členov sa ospravedlnilo.

                   Na záver vystúpil predseda návrhovej komisie Ľudovít Miglec, aby prečítal návrh uznesenia. Návrh uznesenia bol jednohlasne prijatý. Návrh je priložený.

                   Podpredseda zväzu Gabriel Keszeg poďakoval prítomným za účasť na dnešnej výročnej členskej schôdzi, poprial všetkým prítomným veľa úspechov a výročnú členskú schôdzu ukončil.Zapísala: Szeteiová Jiřina

                         predseda:                                                                       tajomník: