MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 Volebný poriadok 2022


Vážení členovia MO SRZ Hurbanovo, na budúci rok sa budú konať voľby do výboru MO SRZ Hurbanovo. Informácie a nový volebný poriadok je možné pozrieť cez link nižšie, ktorý nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SRZ (26.6.2021) a úcinnost od 1. januára 2022. Tento Volebný poriadok zrušuje Volebný poriadok SRZ 2495/751/17-Sekr. platný od 1. januára 2018.


V súlade s Voleným poriadkom SRZ platným od 1.1.2021 vyzývame členov MO SRZ Hurbanovo na predkladanie návrhov kandidátov do výborov - ObO MsO SRZ, MO SRZ a kontrolnej komisie, za delegáta alebo náhradníka.

Návrh na kandidáta možno podať osobne v kancelárii MO SRZ Hurbanovo - Kostolná 24, 947 01 Hurbanovo, počas stránkových hodín t.j. v pondelok, stredu alebo piatok., alebo prostredníctvom poštovej prepravy na doručenku, najneskôr do 15.02.2022. K tomu je potrebné stiahnuť dokument, ktorý je uložený pod uvedeným textom. Voľby sa budú konať dňa v roku 2022 na výročnej členskej schôdzi MO SRZ Hurbanovo, presný termín sa upresní neskôr.


Za člena výboru, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený člen SRZ, ktorý by mal spĺňať nasledovné podmienky:

a.) je členom SRZ viac ako 4 roky

b.) nebolo mu právoplatne uložené v posledných 8 rokoch disciplinárne opatrenie za porušovanie vnútrozväzových predpisov SRZ

c.) nenarúša jednotu a princípy, ktoré presadzuje SRZ podľa § 1, odst.6. Stanov SRZ

d.) nie je v súdnom spore so SRZ

e.) nebol voči nemu právoplatne ukončený súdny spor v prospech SRZ


Kandidát predkladá svoj návrh na vyplnenom tlačive podľa priloženého vzoru. Okrem toho je uložený aktuálny volebný poriadok a je potrebné vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.


Výbor MO SRZ Hurbanovo.


Vzor_tlaciva_na_volbu_kandidata


Volebny_poriadok_SRZ


Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov