MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 Výzva k predkladaniu kandidátov


Výzva na predkladanie návrhov kandidátov do výborov MO SRZ za delegáta alebo náhradníkaV súlade s Volebným poriadkom SRZ platným od 1.1.2018 vyzývame členov MO SRZ Hurbanovo na predkladanie návrhov kandidátov do výborov - ObO MsO SRZ, MO SRZ a kontrolnej komisie, za delegáta alebo náhradníka.

Návrh na kandidáta možno podať osobne v kancelárii MO SRZ Hurbanovo - Kostolná 24, 947 01 Hurbanovo, počas stránkových hodín t.j. v pondelok, stredu alebo piatok., alebo prostredníctvom poštovej prepravy na doručenku, najneskôr do 15. 02. 2018. K tomu je potrebné stiahnuť dokument, ktorý je uložený pod uvedeným textom. Voľbý sa budú konať dňa 3. marca 2018 na výročnej členskej schôdzi MO SRZ Hurbanovo.


Za člena výboru, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený člen SRZ, ktorý by mal spĺňať nasledovné podmienky:

a.) je členom SRZ viac ako 4 roky

b.) nebolo mu právoplatne uložené v posledných 8 rokoch disciplinárne opatrenie za porušovanie vnútrozväzových predpisov SRZ

c.) nenarúša jednotu a princípy, ktoré presadzuje SRZ podľa § 1, odst.6. Stanov SRZ

d.) nie je v súdnom spore so SRZ

e.) nebol voči nemu právoplatne ukončený súdny spor v prospech SRZ


Kandidát predkladá svoj návrh na vyplnenom tlačive podľa priloženého vzoru. Okrem toho je uložený aktuálny volebný poriadok


Výbor MO SRZ Hurbanovo.


Vzor_tlaciva_na_volbu_kandidata


Volebny_poriadok_ZO_SRZ