MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 

Návrh na uznesenie

vychádzajúc z prednesených správ v diskusných príspevkov výročnej členskej schôdze zo dňa 25. februára 20171/ Berie na vedomie:


- Správu o činnosti výboru za rok 2016

- Správu o hospodárení organizácie za rok 2016

- Správu Kontrolnej komisie za rok 2016

                   

2/ Ukladá výboru:


- Dodržanie rozpočtu organizácie na rok 2017

- Dodržanie finančnej stability organizácie

- Zakúpenie násad v hodnote 15.000 eur


3/ Schvaľuje:


- Plán rozpočtu na rok 2017

- Lovnú mieru kapra na 45 cm na roky 2018-2020

- Výnimku na skorší lov kapra od 15. mája na štrkoviskách na r. 2018-2020

- Revír ŠTR Bohatá č. 2-2989 ostáva bez privlastňovania si úlovkov (CHAP - chyť a pusť) na r. 2018-2020

- Verejné voľby v roku 2018